نرم افزار ازریابی پرسنل

نرم افزار ازریابی پرسنل
تاریخ انتشار : 1397/05/11 تعداد نمایش : 972

ارزیابی عملکرد یکی از ابزارهای مدیریت مبتنی بر شایستگی است. بر اساس این نظام، با توجه به اهمیت منابع انسانی در ارتقاء سطح دانش فردی و رفتار پرسنل از یک سو و لزوم ارزیابی کارکنان به منظور ایجاد سازوکار یکسان در تعیین و تبیین شاخص‌های ارزشیابی از سوی دیگر، فرم‌ها و دستورالعمل‌هایی بر اساس سیاست‌های سازمان تدوین می‌شود.

امکانات

  • امکان طراحی انواع فرم‌های ارزیابی عملکرد در سازمان
  • امکان تعریف دستور‌العمل‌های ارزیابی عملکرد در سازمان
  • امکان ثبت و نگهداری اهداف و برنامه‌های کاری کارکنان
  • امکان ثبت و نگهداری وقایع موثر عملکردی کارکنان در دوره‌های ارزیابی
  • امکان تعریف الگوهای مختلف نحوه پاسخ‌دهی با شاخص‌های ارزیابی عملکرد
  • امکان ثبت و بررسی اعتراض به نتایج ارزیابی عملکرد
  • امکان درج سوابق قبلی ارزیابی کارکنان در پرونده ارزیابی عملکرد ایشان
  • امکان تعریف گردش کار جهت فرآیندهای تکمیل فرم‌های ارزیابی، تایید دستورالعمل ارزیابی و بررسی اعتراضات
  • امکان ساخت و دریافت انواع گزارشات پویا بر حسب عوامل ارزیابی عملکرد
  • امکان ساخت و دریافت انواع گزارشات

ارزیابی پرسنل

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی