6898

جزئیات وبلاگ

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
1396/11/15 - مقالات

آينده واقعیت مجازي

در حوزه واقعيت مجازی و واقعيت افزوده دو روند درحال ظهور است، یک روند پلتفرمهای واقعيت مجازی مبتنی بر تلفن همراه است چون تلفن همراه به راحتی قابل استفاده و حمل است و قيمت ارزانی دارد. دومين روند درحال شكل گيری استفاده از واقعيت مجازی برای خدمات و محتواهای موجود است برای مثال استفاده از واقعيت مجازی برای بازدید صندوق پست الكترونيكی و یا بررسی بهترین مسير برای رسيدن به مقصد است.

پنج نيرو در توسعه و پيشرفت واقعيت مجازی و افزوده تأثيرگذار هستند:
1.توسعه و افزايش پهناي باند:
استفاده از واقعيت مجازی و افزوده نياز به پهنای باند زیادی دارد واگر پهنای باند افزایش یابد استقبال از فناوری واقعيت مجازی و افزوده افزایش مییابد.
2 .توسعه فناوري بيسیم:
استفاده از فناوری بیسيم در واقعيت مجازی و افزوده درحال افزایش است و درحال حاضر بعضی از هدستهای واقعيت مجازی از این فناوری استفاده میکنند.
تأخير در ارسال تصاویر یكی از ایرادهای فناوری بیسيم است و سبب میشود فرد از حالت غوطه ور شدن در فضای واقعيت مجازی خارج شود و این امر باعث کاهش کارآیی این فناوری میشود.
3.به كارگیري واقعیت مجازي و افزوده در شركتها:

کاهش هزینه فناوری واقعيت مجازی وافزایش مزایای آن منجر شده که شرکتها به سمت این فناوری سوق پيدا کنند. برای مثال شرکت خودرو سازی فورد در طراحی خودروهای خود از این فناوری استفاده میکند.

مدیران ارشد فناوری در سازمانها باید به فكر این موضوع باشند که چگونه در آینده از واقعيت مجازی و واقعيت افزوده در
سازمانهای خود استفاده کنند و باید بررسی کنند که چه پهنای باندی، چه محتوایی و همچنين چه قوانينی را باید برای توسعه استفاده کنند.
4.ادغام فناوريهاي واقعیت مجازي و واقعیت افزوده:

پيش بينی شده این دو فناوری آینده ادغام شوند که اصطالحاً آن را واقعيت ترکيبی ناميده اند. ترکيب این دو فناوری سبب میشود تا کارکردهای این فناوری افزونتر شود.
5.توسعه و تنوع حسگرها:

سخت افزارهای واقعيت مجازی درآینده نزدیک به قدرت »المسه« و»بویایی« نيز مجهز میشوند. یک وسيلهای به نام »حس واقعيت« ایجاد شده که به هدست واقعيت مجازی وصل میشود و وقتی فرد در واقعيت مجازی در محيط گرم و یا به یک آبشار مجازی نزدیک میشود آنها را حس میکند. این وسيله یک کارتریج قابل تعویض دارد و دارای هفت بو شامل جنگل،
الستيک سوخته، گل، اقيانوس، باروت و بوی تحریک کننده غریزه جنسی است. البته این کارتریج قابليت تغيير به بوهای دلخواه کاربر را دارا است. در دانشگاه توکيو آزمایشی انجام دادند که در آن فردبا سيستم واقعيت مجازی بيسكویت و ميوه خاصی را میدیدند و بوی آن را نيز به وسيله واقعيت مجازی حس می کردند، ولی در آن لحظه در واقعيت یک ميوه و بيسكویت دیگری به آنها دادند تا ميل کنند، بعد از آزمایش متوجه شدند که افراد مورد آزمایش دچار خطای تشخیص دنيای واقعی شدند و فكر می کردند که ميوه و بيسكویتی را که در واقعيت مجازی ميل کرده اند را در واقعيت خورده اند و این درحالی بود که آنها در واقعيت ميوه و بيسكویتی با طعم و بوی متفاوت را ميل کردند.

آينده واقعیت مجازي