خدمات هاستینگ و دامنه

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

برنامه قیمت گذاری دامین ها

دامین ir

10 تومان / سالانهپرداخت سالانه

تمدید سالانه

ثبت مشخصات سفارش
دامین com

290تومان / سالانهپرداخت سالانه

تمدید سالانه

ثبت مشخصات سفارش
دامین net

350 تومان / سالانهپرداخت سالانه

تمدید سالانه

ثبت مشخصات سفارش
دامین org

356 تومان / سالانهپرداخت سالانه

تمدید سالانه

ثبت مشخصات سفارش
دامین co

700 تومان / سالانهپرداخت سالانه

تمدید سالانه

ثبت مشخصات سفارش
دامین biz

470 تومان / سالانهپرداخت سالانه

تمدید سالانه

ثبت مشخصات سفارش
shape
shape
shape

برنامه قیمت گذاری هاست

طرح 1

کسب و کار خود را به مرحله اجرا نزدیک کنید

150تومان/ سالانه

ثبت مشخصات سفارش

حجم هاست 100mb

تعداد زیر دامنه نامحدود

صندوق پستی نامحدود

پهنای باند 100G

یک بانک اطلاعاتی

پشتیبانی ماهانه

طرح 2

کسب و کار خود را به مرحله اجرا نزدیک کنید

240 تومان/ سالانه

ثبت مشخصات سفارش

حجم هاست 200mb

تعداد زیر دامنه نامحدود

صندوق پستی نامحدود

پهنای باند 100G

یک بانک اطلاعاتی

پشتیبانی ماهانه

طرح 3

کسب و کار خود را به مرحله اجرا نزدیک کنید

320 تومان/ سالانه

ثبت مشخصات سفارش

حجم هاست 500mb

تعداد زیر دامنه نامحدود

صندوق پستی نامحدود

پهنای باند 100G

یک بانک اطلاعاتی

پشتیبانی ماهانه

طرح 4

کسب و کار خود را به مرحله اجرا نزدیک کنید

440 تومان/ سالانه

ثبت مشخصات سفارش

حجم هاست 1G

تعداد زیر دامنه نامحدود

صندوق پستی نامحدود

پهنای باند 100G

یک بانک اطلاعاتی

پشتیبانی ماهانه

طرح 5

کسب و کار خود را به مرحله اجرا نزدیک کنید

490 تومان/ سالانه

ثبت مشخصات سفارش

حجم هاست 2G

تعداد زیر دامنه نامحدود

صندوق پستی نامحدود

پهنای باند 100G

یک بانک اطلاعاتی

پشتیبانی ماهانه

طرح 6

کسب و کار خود را به مرحله اجرا نزدیک کنید

530 تومان/ سالانه

ثبت مشخصات سفارش

حجم هاست 4G

تعداد زیر دامنه نامحدود

صندوق پستی نامحدود

پهنای باند 100G

یک بانک اطلاعاتی

پشتیبانی ماهانه

طرح 7

کسب و کار خود را به مرحله اجرا نزدیک کنید

610 تومان/ سالانه

ثبت مشخصات سفارش

حجم هاست 5G

تعداد زیر دامنه نامحدود

صندوق پستی نامحدود

پهنای باند 100G

یک بانک اطلاعاتی

پشتیبانی ماهانه

طرح 8

کسب و کار خود را به مرحله اجرا نزدیک کنید

700 تومان/ سالانه

ثبت مشخصات سفارش

حجم هاست 10G

تعداد زیر دامنه نامحدود

صندوق پستی نامحدود

پهنای باند 100G

یک بانک اطلاعاتی

پشتیبانی ماهانه

shape
shape
shape