9950

جزئیات وبلاگ

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
1397/05/28 - مقالات

انواع داده کاوی (Data Mining)

• کشف تقلب و تخلف (Fraud Detection)

• تضمین درآمد (Revenue Assurance)

• مدیریت مخاطرات (Risk Analysis)

• رتبه‌بندی اعتباری (Credit Scoring)

• پایش شاخص‌های عملکردی (CPM)

• ارزیابی عملکرد کارکنان (Performance Appraisal)

• تحلیل‌های برنامه و بودجه (Budgeting & Planning Analysis)

• تحلیل احساسات (Sentimental Analysis)

• تحلیل‌های مالی (Financial Analytics)

• تحلیل‌های پیشرفت پروژه (Projects Analytics)

• تحلیل مشتریان (Customer Analytics)

• تحلیل ریزش مشتریان (Churn Analysis)

 

انواع داده کاوی (Data Mining)