جزئیات مشتری

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
1399/07/02 - مشتریان

انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی

http://imakh.ir

صنعت فرايندي نظام يافته است كه اساسي ترين ويژگي آن كار گروهي است . زيرا پيوند توانايي ها ، انديشه ها و نوآوري هاي كارآفرينان همراه با نيروي انساني صنايع ، فرآورده هاي تازه اي را براي پاسخگويي به نيازهاي امروز و فرداي جامعه فراهم مي آورد
انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی تشكلي است غير سياسي ، غير انتفاعي و مطالعاتي كه به صنعت و مسائل كلان صنعت مي انديشد .
انجمن فعاليت هاي خود را با گرد آوري اطلاعات و پژوهش درباره تنگناها و مشكلات فرا روي صنعت و اقتصاد كشور انجام مي دهد و هدف اساسي را بر دستيابي به گسترش صنعت از طريق مشاركت هر چه بيشتر مردم در فعاليت هاي صنعتي قرار داده است .
انجمن همه افرادي را كه در راه صنعتي كردن كشور كوشش مي كنند و همه مديراني را كه اداره و مسئوليت توليد صنعتي را بر عهده دارند براي انديشيدن و راه جستن درباره توسعه صنعت فرا مي خواند .

انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی