بازاریابی ایمیلی

بازاریابی ایمیلی

گروه دوگان
(3594)

بازاریابی ایمیلی

تحقیقات نشان می دهد 93% از متخصصین بازاریابی معتقدند که ایمیل مارکتینگ برگشت سرمایه(ROI) عالی(22%)، خوب(44%) یا متوسط(27%) دارد و از این نظر بعد